Resultater lag 1 100m

1 Gunnar Amundsen Torsnes V65
XXX** 50 ***** 50 *X**X 50 *******X** 100 X**XX*9X** 99
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 349
2 Willy Tveter Skjeberg V73
*XX9* 49 **X*9 49 *X*X* 50 99***X*X9* 97 0
15 Skudd 148 25 Skudd 245 35 Skudd 245
3
4
5 Alexander Jacobsen Halden ER
**XX9 49 9X*9X 48 *X9X* 49 X998X9XX99 93 0
15 Skudd 146 25 Skudd 239 35 Skudd 239
6 Kristoffer Bønøgård Halden ER
X99*9 47 XX9X9 48 *989* 46 X9*X9**XXX 98 8*9XX7X*9* 93
15 Skudd 141 25 Skudd 239 35 Skudd 332
7 Ole Gangnæs Eriksen Eidsberg R
7***9 46 X*9X9 48 9*X** 49 *8XXX*9999 94 8*7997*9X* 89
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 326
8 Hans John Ellefsen Moss og Våler V73
X**** 50 9XX** 49 *9X** 49 **XX*X*XX* 100 99**XXXX9* 97
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 345

MLRes - www.megalink.no 20:04 - 19.04.2009