Resultater lag 18 200m

1
2
3
4 Svein Kå. Søyland Gjesdal V55
X*9** 49 X8*9X 47 X*XXX 50 99X8X*99** 94 0
15 Skudd 146 25 Skudd 240 35 Skudd 240
5 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5
X*X** 50 XX9X9 48 XXX** 50 *99*X8XX** 96 XX*****X*X 100
15 Skudd 148 25 Skudd 244 35 Skudd 344
6 Bjarne Muri Oslo Østre 5
X*X*X 50 9X999 46 **XXX 50 X**X9*9*99 96 *****9X*** 99
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 Skudd 341
7 Morten Tørnby Haga 4
*X*** 50 59168 29 89X*X 47 7*98999*X9 90 0
15 Skudd 126 25 Skudd 216 35 Skudd 216
8 Petter Smukkestad Spydeberg 5
*X*9* 49 9X988 44 9X*99 47 9X8*X99X*X 95 0
15 Skudd 140 25 Skudd 235 35 Skudd 235
9 Arild Jønson Torsnes 4
9XX** 49 9897* 43 *9XXX 49 999*9X8*** 94 0
15 Skudd 141 25 Skudd 235 35 Skudd 235
10
11
12

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014