Resultater lag 19 200m

1 Ingeborg Ros°y Heim/Hemne 5 KM
9XX*9 48 9*XXX 49 8XX9* 47 9XXX9X9X*9 96 9*XXXXXX9X 98
15 Skudd 144 25 Skudd 240 35 Skudd 338
2 Runar Tveito Lunde 5 M
*X*** 50 X*X9X 49 X9X*9 48 XX*XXXX9*X 99 ***XX*9X** 99
15 Skudd 147 25 Skudd 246 35 Skudd 345
3
4
5
6 Jan Jansen Buer/kornsj° V55
XXXX9 49 7X9X9 45 ***99 48 X9XXX9*99* 96 *XX99*9999 94
15 Skudd 142 25 Skudd 238 35 Skudd 332
7
8
9
10
11
12

MLRes - www.megalink.no 17:40 - 28.04.2019