Resultater lag 15 200m

1
2
3
4
5 Kim Johnsen Spydeberg 3
9**X* 49 85767 33 9*99* 47 7888X*9X99 88 9X9X*XXX8 86
15 Skudd 129 25 Skudd 217 35 Skudd 303
6
7
8
9
10
11
12

MLRes - www.megalink.no 17:40 - 28.04.2019