Klasse V55-Grunnlag

1 Ove Johansen Vestre Toten V55 98 4* Kr 108
9.79.3X.0*.5X.2X.4*.8*.5X.0*.6
2 Lars Esse Bamble V55 98 3* Kr 85
X.4X.19.7*.5X.3*.9*.69.6X.4X.3
3 Rune Wallin Eidsberg V55 97 5* Kr 63
X.29.5*.5*.79.8*.8*.5*.8X.39.7
4 Odd Ragnar Karlsen Askim V55 97 3* Kr 56
X.4*.6X.19.8X.0X.09.5*.5*.59.6
5 Johan Sørli Greipstad V55 97 1*
8.0X.4X.2*.5X.4X.3X.0X.09.3X.2
6 Arne Grøtting Oslo Østre V55 96 3*
*.69.7*.7X.39.78.9*.7X.2X.3X.4
7 Arne Ånneland Oslo Østre V55 96 3*
X.49.49.5*.69.99.0*.5X.2X.4*.7
7 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak V55 96 3*
9.59.29.8X.19.4X.2*.7*.5X.4*.6
9 Jan Jansen Buer/kornsjø V55 96 2*
X.19.3X.3X.3X.19.9*.79.39.2*.5
10 Sigmund Østby Skjeberg V55 94 2*
9.7X.29.99.5X.39.1*.59.29.9*.9
11 Oddvar Skov-Skov Vennesla V55 93 2*
9.79.39.38.3*.89.89.0X.2X.4*.6
12 Thore Hynne Kråkstad V55 88 1*
9.2*.59.64.9X.2X.09.39.28.8X.3

MLRes - www.megalink.no 17:40 - 28.04.2019